The first 8 weeks

[:nl]Eerste week
De pupjes zijn geboren. De eerste week is gevuld met drinken en slapen. De moeder helpt de pupjes met poepen en plassen, dat kunnen ze nog niet zo goed zonder hulp. De pupjes kunnen nog niet zien en horen. Deze fase wordt ook wel de vegetatieve of neonatale fase genoemd.

Lopen moeten ze ook nog leren. Na drie dagen starten we met een neurostimulatie programma, dit zal er in de toekomst voor zorgen dat de pupjes beter met stressvolle situaties om kunnen gaan. Dit programma bestaat in deze eerste drie weken vooral uit een kennismaking met prikkels die door het lichaam worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan streling door mensenhanden (hoofdje, voetzooltjes etc) en het vastpakken van het pupje. Lekker knuffelen dus!

Tweede week
Dit wordt als overgangsfase aangeduid. De pups bereiden zich lichamelijk en geestelijk voor op een extern gerichte kennismaking met de wereld. De oogjes gaan na ongeveer 9 dagen open, de oortjes gaan nu ook open de pupjes kunnen zien en horen. Aan het einde van de tweede week krijgen de pupjes de eerste ontworming en worden de nageltjes geknipt.   

Derde week
In de derde week, de start van de primaire socialisatiefase (die tot de 12de week duurt), is het een drukte van jewelste in de werpkist, de pupjes ‘lopen’ rond en oefenen verschillende motorische vaardigheden. Lopen gaat steeds beter, ze gaan zitten en spelen met elkaar. Een eerste kennismaking met speelgoed wordt ook bewust geboden in deze week. Deze fase staat namelijk ook bekend als inprentingsfase en is van essentieel belang voor de toekomstige ontwikkeling van de pup.

Het is belangrijk om de pupjes op deze leeftijd al met verschillende materialen in aanraking te laten komen. Wij wisselen zachte en harde materialen dan ook af. Intussen zijn ze ook begonnen met eten van zacht voedsel (geweekte puppy brokjes) en het drinken van water. De zindelijkheidstraining is ook van start gegaan. De pups leren langzamerhand zo het nest schoon te houden, heel belangrijk voor een succesvolle zindelijkheid bij de nieuwe eigenaar.

Vierde week
Het is weer tijd voor een ontworming. Verder worden de nageltjes weer geknipt en worden de haartjes rond de anus voor het eerst geknipt. Zo leren de pups al jong dat mensenhanden geen bedreiging vormen en vachtverzorging er ook gewoon bij hoort.  Als het weer het toe laat zijn ze intussen ook al buiten geweest. De pupjes spelen met elkaar.

Vijfde week
Intussen eten de pupjes harde brokjes. Ze wisselen spelen, leren en slapen af. Ze maken steeds bewuster kennis met de andere dieren. Soms komt de chipper van de Raad van Beheer al in deze week, alle pupjes krijgen een chip met een eigen unieke code en er wordt wat wangslijmvlies afgenomen voor het ouderschap DNA-onderzoek. Hiermee worden ze definitief gekoppeld aan hun stamboomnaam. 

Zesde week
In de zesde week krijgen de pupjes hun eerste vaccinatie, we gaan hiervoor met de auto naar de dierenarts. Ook krijgen ze deze week weer een ontworming, maar een ander middel dan de vorige keer. Als het weer het toelaat gaan de pupjes iedere dag naar buiten. Inmiddels zijn de meeste pupjes al goed zindelijk op de grasmatten die wij daarvoor gebruiken.

Zevende week
De dagen bestaan uit eten, spelen, slapen en ervaren. Nog iedere dag ontdekken ze nieuwe dingen. Alle speeltoestellen worden veel gebruikt. Niet alleen om er mee te spelen, maar ook om er in te bijten. Pups leren namelijk nog steeds de speeltjes met verschillende materialen het best te ontdekken door erin te bijten. Bij mooi weer spelen de pupjes ook in een klein zwembadje.

Achtste week
De pupjes vertrekken naar hun nieuwe thuis, klaar om de rest van de wereld te ontdekken. 


[:en]First week
The puppies are born. The first week is filled with drinking and sleeping. The mother helps the puppies with pooping and peeing, as they still needs their mums help to do that. The puppies can’t see and hear yet. This phase is also called the vegetative or neonatal phase.

They still have to learn to walk, so in this fase they crawl. After three days we start with a neurostimulation program, this will ensure in the future that the puppies can deal with stressful situations. In the first three weeks, this program mainly consists of an introduction to stimuli that are registered by their bodies. For example, touching the puppies with our hands (head, foot soles etc) and petting the puppy. So cuddling!

Second week
This is referred to as a transition phase. The puppies prepare physically and mentally for their introduction to the world. The eyes are opening after about 9 days, the ears are now open as well. The puppies can now hear and see. At the end of the second week, the puppies get the first deworming and the nails will be cut.

Third week
In the third week, the start of the primary socialization phase (which lasts until the 12th week), it is very busy in the whelping box, the puppies ‘walk’ around and practice different motor skills. Walking is getting better, they sit down and play with each other. A first acquaintance with toys is also consciously offered in this week. This phase is also known as imprinting phase and is essential for the future development of the puppy.

It is important to let the puppies make contact with different materials at this age. We therefore exchange soft and hard materials to play with. In the meantime they start to eat soft food (soaked puppy kibble) and they start to drinking water. The potty training has also started. The pups gradually learn to keep the litter clean, which is very important for successful house training for the new owner.

Fourth week
It is time for deworming treatment again. Furthermore, the nails are cut and the hairs are cut for the first time. This way the pups learn at a young age that human hands are not a threat and coat care is also part of their life. If the weather allows it, they have already been outside. The puppies play with each other.

Fifth week
In the meantime, the puppies eat hard kibble. They alternate between playing, learning and sleeping. They are becoming more aware of the other animals. Sometimes the chipper of the Kennel club visit us already this week, all puppies get a microchip with their own unique code and a buccal swap is taken for the parenting DNA test. This makes them permanently linked to their pedigree name.

Sixth week
In the sixth week the puppies get their first vaccination, we go to the vet by car. They also get another deworming this week, but a different substance than the last time. When the weather is good, the puppies go outside every day. Meanwhile, most of the puppies are already well-trained on the puppy trainer.

Seventh week
The days consist of eating, playing, sleeping and experiencing. Every day they discover new things. All play equipment is widely used. Not only to play with, but also to bite it. Puppies still learn the best to discover the toys with different materials by biting them. When the weather is nice, the puppies also play in a small pool.

Eighth week
The puppies leave for their new home, ready to discover the world.


[:]