Our Vision

De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderdieren vormen de basis van ieder hondje dat bij ons geboren wordt. Dat het belangrijk is om (waar mogelijk) voldoende inzicht te hebben in de voorouders van onze honden spreekt voor zich. Als de mogelijkheid zich aandient proberen we de honden te ontmoeten. Dat we hier, soms grote afstanden, voor moeten reizen is voor ons nooit een belemmering.

Naast een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid streven wij er ook naar om ras-typische honden te fokken. Maar dit mag nooit ten koste van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van zowel ouderdieren als hun pups gaan. Echter zijn wij ons er terdege van bewust dat hoezeer we ook ons best doen, volledige garanties er nooit zullen zijn.

Onze pups worden allemaal ontwormd, ingeënt en gechipt. Daarnaast krijgt u een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en een Europees dierenpaspoort van ons mee. Wij werken met een koopcontract wat u voorafgaand aan het ophalen van de pup uiteraard thuis rustig door kunt lezen.

We proberen u zoveel mogelijk voor te bereiden op de komst van de pup door u vooraf voldoende informatie te geven. Dit doen wij onder meer met behulp van gedoseerde informatie verstrekking via whatsapp. Wanneer u ons bezoekt zullen we u informeren over de opvoeding, verzorging en ras-specifieke kenmerken. Maar daar stopt het niet, ook wanneer de pup in zijn nieuwe gezin is staan wij altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij bieden ook na het ophalen van uw puppy verschillende mogelijkheden op contact te houden en ervaringen uit te wisselen. Wij hechten grote waarde aan een goed wederzijds contact.

The mental and physical health of the parent form the basis of every dog ​​that is born here. So for us it is important that (where possible) we get as much sufficient insight into the ancestors of our dogs. If the opportunity arises we try to meet the dogs that are behind our own dogs, like parens and grand parents. That we have to travel to accomplish this, sometimes long distances, has never withheld us from doing this.

Besides good mental and physical health, we also aim to breed, breed typical dogs. But this must never be at the expense of the mental and physical health of both parents and their puppies. However, we are well aware that no matter how much we do our best, full guarantees can never been given.

Our puppies are all dewormed, vaccinated and microchipped. In addition, you will receive a pedigree issued by the Dutch Kennel Club and a European pet passport from us. We work with a purchase contract, which of course you can read through at home before you pick up the puppy.

We try to prepare you as much as possible for the arrival of the puppy by giving you sufficient information in advance. We do this with the aid of a digital information folder that we have compiled. When you visit us we will inform you about raising the pup, grooming your lagotto and breed specific characteristics. But it does’t stop there, even when the puppy is in his new family we are always ready to answer your questions.

We also offer various possibilities to keep in touch and to exchange experiences after getting your puppy. We attach great importance to good mutual contact.

en_GBEnglish (UK)