Before birth

[:nl]De loopsheid
Een aantal dagen voor aanvang van de loopsheid zijn de eerste tekenen van al zichtbaar. De dagen daarna is het wachten tot de aanstaande moeder begint te vloeien. Gemiddeld duurt een loopsheid drie weken. Na ongeveer 12 dagen kan een teef gedekt worden. Echter is er een ruim verschil bekend in de dag waarop de teef ook daadwerkelijk gedekt zou moeten worden ( er zijn voorbeelden van dekkingen op de 5e dag maar ook op de 20e dag).

Progresteron bepaling
Om de juiste dekdatum te bepalen worden progresteron bepalingen gedaan. Dit gaat met behulp van een bloedonderzoek. Een klein beetje bloed word afgenomen en direct onderzocht in het laboratorium. De uitslag van deze test komt in een waarde. Een lage waarde <2,5 wil zeggen dat de teef loops is, maar de eisprong nog niet heeft plaats gevonden. De eisprong vindt ergens plaats tussen een waarde van 4 en 6. De dekking vindt pas plaats nadat de eisprong heeft plaatsgevonden.

De dekking
Als de progresteron-waarde zo hoog is dat de teef gedekt kan worden (dekrijp is), reizen we met de teef naar de reu toe, soms zijn we hier meerdere dagen voor onderweg. Als de teef op de juiste dag gedekt wordt is één dekking voldoende. Toch worden er meestal meerdere dekkingen gedaan. Tijdens de dekking zitten de reu en teef voor enige tijd gekoppeld; ze zitten dan aan elkaar vast en kunnen door de zwelling van het mannelijk geslachtsorgaan niet loskomen. Dit duurt gemiddeld 20 minuten. Tijdens de dekking zie je naast de staart van de reu dat hij pompt en vaak zie je dat de teef haar buik regelmatig aanspant (contractie) en daarmee het zaad richting haar baarmoeder haalt.

Eerste drie weken na de dekking
Soms zien we in de eerst drie weken na de dekking duidelijke veranderingen bij de aanstaande moeder. Zo kan de blik in de ogen veranderen en slapen ze meer dan anders. Sommige teven hebben last van ochtendmisselijkheid en weigeren te eten of moeten zelfs overgeven. Na ongeveer 10 dagen zijn sommige teven een dagje niet zo lekker, de eitjes nestelen zich nu in de baarmoederwand.

De echo
Rond de 28ste dag na de dekking kan er een echo gemaakt worden om de dracht te bevestigen. De dierenarts kan nu ook een reële schatting geven van het aantal pupjes dat de moeder draagt.

De buik begint zichtbaar te groeien
Vanaf de vierde week van de dracht begint de buik van de aanstaande moeder zichtbaar te groeien. In het begin gaat dit nog langzaam, maar vanaf de zesde week van de dracht groeit de buik snel steeds groter. 

De laatste loodjes
Kort voor de bevalling slapen de teven veel. 24 uur voor de eerste pup geboren wordt kennen de meeste teven een temperatuurdaling van minstens 1 graad onder de gemiddelde lichaamstemperatuur. Als de bevalling zich langzaam aan gaat dienen, wil de teef niet meer eten, begint ze te hijgen en vertoont onrustig gedrag, met name graven in de werpkist. In de natuur worden jonge dieren natuurlijk in een holletje in de grond geboren en dit natuurlijke gedrag is bij honden nog altijd terug te vinden.

De pups bewegen nu langzaam vanuit de buikholte naar het geboortekanaal. Een aantal uren, soms enkele tientallen minuten, voor de eerste pup geboren wordt, breken de vliezen van de aanstaande moeder en verliest zij vruchtwater. De plaatsingsweeën zullen vervangen worden door persweeën. De teef drijft nu de eerste pup naar de uitgang van het geboortekanaal.

De bevalling
Pups zijn levensvatbaar vanaf de 58ste dag. De pups verlaten het geboorte- kanaal in zowel kopligging als stuitligging en worden in principe geboren in een vliesje. Het is van belang dat dit vliesje door de moederhond open gemaakt wordt zodat de pup zuurstof binnenkrijgt. De moederhond zal ook de navelstreng doorbijten. Hier kan de eigenaar hulp bij bieden. Een teef die een groot nest verwacht, houdt meestal een pauze van een tot meerdere uren. 

Het is per teef en ras afhankelijk hoeveel tijd er tussen de geboorte van iedere pup zit. Als het te lang duurt is dit vaak een teken dat de pup niet gunstig ligt en het geboortekanaal niet door kan komen. De dierenarts moet dan uitkomst bieden met behulp van wee-opwekkers, het halen van de pup of zelfs keizersnede. Direct na de bevalling hebben moeder en pups behoefte aan veel rust; er is een grote lichamelijke inspanning geleverd.

[:en]The heat
A few days before the heat starts, the first signs of the approaching heat are visible. The following days the bitch will start her heat with the first blood loss. On average, a heat lasts three weeks. A bitch can be covered after about 12 days. However, a large variety is known in the day on which the bitch should actually be covered (there are examples of cover on the 5th day but also on the 20th day).

Progresteron test
To determine the correct maturity date, progesterone tests are made. This is done with the help of a blood test. A small amount of blood is taken and immediately examined in the laboratory. The result of this test comes in a value. A low value <2.5 means that the bitch is in heat, but ovulation has not yet taken place. Ovulation takes place somewhere between a value of 4 and 6. Coverage only takes place after ovulation has taken place.

The cover
If the progesterone value is so high that the bitch can be covered (cover is), we travel with the bitch to the male, sometimes we are here for several days. If the bitch is covered on the right day, one cover is sufficient. Nevertheless, several coverings are usually made. During the cover the male and bitch are coupled for some time; they are then locked together and can not come loose due to the swelling of the male genital organ. This takes 20 minutes on average. During the cover you see next to the tail of the male that he pumps and often you see that the bitch regularly tightens her belly and thus takes the seed towards her uterus.

First three weeks after the cover
Sometimes we see clear changes to the expectant mother in the first three weeks after the cover. This way the look in the eyes can change and they sleep more than usual. Some bitches suffer from morning sickness and refuse to eat or even have to vomit. After about 10 days some bitches are not so good for a day, the eggs are now nesting in the uterine wall.

The ultrasound
Around the 28 day after the cover an ultrasound can be made to confirm the pregnancy. The veterinarian can now also give a real estimate of the number of puppies that the mother wears.

The belly starts to grow visibly
From the fourth week of gestation, the belly of the expectant mother begins to grow visibly. In the beginning this is still slow, but from the sixth week of gestation the belly grows rapidly larger and larger.

The last days 
The bitches sleep a lot shortly before delivery. Twenty-four hours before the first puppy is born, most bitches have a temperature drop of at least 1 degree below average body temperature. When the delivery slowly begins to serve, the bitch does not want to eat anymore, she starts panting and shows restless behavior, especially digging in the whelping box. In nature young animals are naturally born in a hole in the ground and this natural behavior can still be found in dogs.

The pups are now slowly moving from the abdominal cavity to the birth canal. A few hours, sometimes several tens of minutes, before the first puppy is born, the membranes of the expectant mother break and she loses amniotic fluid. The placement weights will be replaced by persweeen. The bitch now drives the first puppy to the exit of the birth canal.

The whelping
Puppies are viable from the 58th day. The puppies leave the birth canal in both head position and breech and are basically born in a membrane. It is important that this membrane is opened by the mother dog so that the puppy gets oxygen. The mother dog will also bite the umbilical cord. Here the owner can offer help. A bitch expecting a large litter usually has a break of one to several hours.

It depends on each bitch and breed how much time there is between the birth of each puppy. If it takes too long, this is often a sign that the puppy is not favorable and the birth canal can not get through. The veterinarian must then offer a solution with the help of wee generators, fetching the puppy or even caesarean section. Immediately after the birth, mother and pups need a lot of rest; a great physical effort has been made.[:]